The Muslim Khatri Association Management & Committee Members List as Elected on 3rd September 2017

 

MKA MANAGEMENT COMMITTEE MEMBERS

Razak Ghumran - Chairman
Mumtaz Suleman - V.Chair
Rafi Ahmed Jussab - Treasurer
Raeesa Khatri - Secretary

MKA COMMITTEE MEMBERS

Arif Cassam
Nasim Karatela
Naim Khamisa
Razak Suleman
Shaffique Sidik
Shamim Jagot
Shahina Amin
Shakil Amin
Shabnam Khatri

TRUSTEES

Abdullah Osman Ashra
Yusuf Ghumra
Gafar Khatri
Zainulabedin Patel
Yahya Thadha

FUNERAL CONSULTANT

Mumtaz Suleman
Naim Khamisa
Zuber Hassam

ACCOUNTANT

Yusuf Ghumra